TECHNICAL VISITS

Vill ditt företag visa upp sig för en nationell eller internationell målgrupp? Arena Grön Tillväxt har genom en förstudie undersökt förutsättningarna för Technical visits för att kunna stötta företag i framkant som vill visa upp sig för en professionell målgrupp.

De organisationer som idag anordnar Technical visits, närmast i Göteborg och Skåne, signalerar att efterfrågan är större än utbudet på marknaden och att kapaciteten hos de besöksmål som finns redan är uppnådd i många fall. Halland har därför stor potential att utveckla denna typ av besöksnäring och samtidigt dra nytta av de nätverk och stödsystem som redan finns på plats. Genom att skapa denna verksamhet även i Halland och på så sätt knyta samman hela västkusten i ett erbjudande kan Halland skapa nya reseanledningar, öka sina besöksnätter och på så sätt stimulera näringslivet, generera nya arbetstillfällen och ha stor betydelse för regionen.

Fördelarna för det enskilda företaget kan vara många. En del väljer att ta betalt för tjänsten medan vissa ser andra värden i att visa upp sin verksamhet, så som marknadsföring och att kunna visa upp sig som en attraktiv arbetsgivare och locka framtida personal. Det finns med andra ord flera olika affärsmodeller för att räkna hem investeringen.

Efterfrågan efter goda, hållbara exempel inom industrin, tillverkning och produktutveckling är stor och varje år anordnas det många studiebesök till olika hållbara aktörer i Sverige. Även Halland har ett par aktörer och företag som vid förfrågan anordnar studiebesök. Vi vill nu inspirera fler företag till att visa upp sig och därmed locka fler besökare till Halland. Under hösten 2016 anordnade vi ett antal workshop för de företag som vill i denna riktning. Alla företag, oavsett bransch, var välkomna att delta så länge det fanns en ambition om att visa upp hållbara lösningar för externa besökare.

Några träffar som hållits i samband med förstudien:

TECHNICAL VISITS 23 mars 2016

KUNSKAPSTURISM – VINSTER, KOSTNADER OCH DRIVKRAFTER 6 september 2016

Nedan finns några exempel på städer och regioner som idag anordnar Technical Visits:

Hållbara Umeå
Technical Visits Kiruna
Technical Visits Uppsala
Technical Visits Stockholm (RAPPORT: Miljöteknik på besök)
Technical Visits Skellefteå
GreenTech Visits Skåne
Green Gothenburg

 

Vill du veta mer?

Kontakta då
HELENA BJÖRKMAN
Event- och Hållbarhetsutvecklare
Energi- och MiljöCentrum
0722-12 48 85
helena.bjorkman@emcsverige.se