Arena Grön Tillväxt vill få gröna idéer att växa i Halland

Vi vänder oss främst till innovatörer och entreprenörer i små och medelstora företag som arbetar med produkter från jord, skog eller vatten. Innovationerna kan finnas i hela värdekedjan – från det att råvaran produceras hela vägen fram till konsumenten.

Vi utmanar och coachar, ger dig tillgång till nätverk och kontakter, kan stödja med omvärldsbevakning och lotsa dig vidare till forskning, finansiering och andra resurser för tillväxt och innovation som finns regionalt och nationellt.

Eftersom varje idé och innovation är unik, och har sina alldeles speciella möjligheter och utmaningar, är det stöd vi ger alltid individuellt utformat. Det här kan vi erbjuda:

  • Inspiration och idéutveckling kring hur innovationer kan skapa nya produkter, tjänster, distributionssätt eller affärsmodeller.
  • Kunskap kring hur innovationer kan förverkligas och vilka möjligheter till stöd som finns att få i Halland och Sverige.
  • Tillgång till specialistkompetens inom en rad områden, regionalt, nationellt och internationellt.
  • Kostnadsfri grön innovationscoach som lotsar dig och din idé till rätt kontakter och som följer med från idé till kommersialiserad tillämpning.
  • Konkret innovationsplan som visualiserar, dokumenterar och ger möjlighet till uppföljning.
  • Förstudieresurser i form av forsknings- och studentkompetens.
  • Affärsutvecklingsstöd där vi fördjupar oss i den marknadsmässiga potentialen för din idé, undersöker möjliga affärsmodeller samt kan ge stöd till paketering och kommersialisering.
  • Testmiljöer och prototypverkstäder för att utveckla och utvärdera idéns funktionalitet.
  • Nätverk och kontakter, regionalt, nationellt och internationellt, som kan gälla utveckling, försäljning eller utvecklings- och ägarkapital.

Vår vision är ett innovativt och hållbart Halland dit nationella och internationella aktörer med intresse för grön tillväxt söker sig för att möta och samarbeta med världsledande innovativa företag och inspireras av ett innovationsklimat präglat av effektivitet och enkelhet.

I Region Hallands Tillväxtstrategi har grön tillväxt pekats ut som ett av de viktigaste områdena för Halland. Arbetet i Arena Grön Tillväxt ska bidra till att Halland blir en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014.

Arena Grön Tillväxt är en tät samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor och förverkligas av Hushållningssällskapet, Energi- och MiljöCentrum (EMC) och Högskolan i Halmstad med finansiering från Region Halland.

Förverkliga din gröna innovation!

Kontakta oss eller träffa oss under våra events.