EN ARENA FÖR GRÖN TILLVÄXT

Arena Grön Tillväxt är ett innovationskluster för gröna näringar i Halland. Vår ambition är att stötta och hjälpa företag att genomföra nya spännande och nytänkande idéer inom grön innovation. Genom oss får du tillgång till ett stort nätverk av kompetens, nya nischmarknader, testmiljöer, rätt kompetens och forskning.

 

Vårt uppdrag

I en föränderlig värld med nya behov och ny efterfrågan krävs det ett utvecklingsarbete som drivs av kunskap och innovation inom området Grön Tillväxt. Genom innovation kan vi i Halland leverera nya produkter och tjänster till både den lokala, regionala, rikstäckande samt internationella marknaden. I Halland står branscherna inom området inför flera utmaningar. Arena Grön Tillväxt har skapats för att stötta företagen i den utvecklingsprocessen.

Arena Grön Tillväxt medverkar till en mer koldioxidsnål ekonomi genom att arbeta strukturerat med innovationsstödjande insatser i en innovationsplattform i Halland. Projektet stärker samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor för att utveckla nya biobaserade produkter och tjänster.

Jord, skog och vatten

Resurserna jord, skog och vatten bidrar med stora värden till samhället. Allt från biomassa av olika slag såsom livsmedel och andra varor, biodrivmedel, energiråvara till andra typer av ekosystemtjänster som pollinering, reglering av översvämningar, omsättning av näringsämnen och reglering av klimat utgår härifrån. Det är viktigt att utveckla de företag och branscher som arbetar med den resursen så att dessa tillsammans med övriga samhället möter framtida behov och utmaningar.

Innovation i fokus

I Halland står dessa branscher inför flera utmaningar. En skogsindustri som behöver utveckla nya efterfrågade produkter och tjänster som ökar förädlingsvärdet och därmed stärker avsättning för skogsråvara, ett jordbruk som behöver utvecklas och hitta nya affärsmöjligheter och klimatförändringar som kommer att ställa krav på omställning och anpassning. Det behövs innovativt tänkande och entreprenörskap inom de gröna näringarna för att möta dessa utmaningar. Målsättningen måste vara att utveckla värdekedjorna från ekosystemtjänster till konsument genom olika förädlingssteg på vägen med positiv eller minimal negativ miljöpåverkan. Värdekedjorna innefattar produktion av råvara så effektivt och miljövänligt som möjligt, vidareförädling som skapar smarta produkter/tjänster och fler arbetstillfällen, konsumtion som skapar medvetenhet och kan förändra beteenden samt återvinning av biprodukter och avfall som kan bli till nya råvaror eller till energi.

Arena för grön innovation

Att skapa en innovationsplattform som Arena Grön Tillväxt är en process som, för sin långsiktiga överlevnad, är beroende av att visa på tydlighet, resultat och nytta av arenan. Pilotprojekt är både viktiga för att attrahera det regionala näringslivet och att i sig kunna resultera i företagsutveckling och tillväxt. I pilotprojekten fokuserar vi följande kriterier:

  • Stark företagarmedverkan och koppling till kommersialisering
  • Koldioxidsnålt
  • Bygga på identifierade behov och identifierade drivkrafter
  • Tydlig plan för kommunikation på lokal, regional och nationell nivå
  • Använda och ta vara på uppstartade motorer och drivkrafter

Bioekonomi

Arena Grön Tillväxt verkar för att utveckla Hallands bioekonomi. Med ordet bioekonomi menas en ekonomi som baseras på biologiska råvaror och ekosystemtjänster som hämtas från jord, skog och vatten, och där slutprodukterna till exempel är; livsmedel, material i tillverkningsindustri eller energiproduktion. Den innefattar en strävan efter:

  • Tryggad matförsörjning
  • Hållbar förvaltning av naturresurser
  • Minskat beroende av icke-förnybara resurser
  • Motverkande av och anpassning till klimatförändringarna
  • Fler arbetstillfällen och bibehållen europeisk konkurrenskraft

Grön tillväxtstrategi

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 är ett politiskt beslutat brett framtaget och förankrat, dokument för tillväxtarbetet i Halland. I strategin är Grön Tillväxt ett utpekat styrkeområde. Grön Tillväxt samlar områden med tillväxtpotential inom förnybar energi, livsmedel samt andra produkter och tjänster från jord, skog och vatten. Livsmedel har varit ett halländskt tillväxtområde sedan 2004 och Bioenergi sedan 2007. Styrkeområdet Grön Tillväxt bygger på erfarenheter från tidigare tillväxtarbete, men har en bredare ansats som även inkluderar förutsättningarna för att bo och driva företag på landsbygden.

Primär målgrupp

Arena Grön Tillväxt riktar sig till företag med intresse och drivkraft för innovationsarbete med utgångspunkt i förädling av råvara från jord, skog och vatten samt med ett intresse för att bidra till en koldioxidsnål ekonomi.

Indikatorer
80+ företag ska få stöd
50+ företag ska få kontakt med forskarinstitutioner
20+ företag ska få stöd för att lansera för marknaden nya produkter
3+ innovationer nya för marknaden

Projektet är ett samverkansprojekt och representeras av projektägare: Region Halland. Samverkansparter: Högskolan i Halmstad, Hushållningssällskapet i Halland och Energi och miljöcentrum i Varberg.

Internationella samarbeten

Projektets parter har var för sig kontakt och utbyte med andra aktörer både nationellt och internationellt i det för ansökan avgränsade området. Exempel på detta är:
Nationellt – LRF Konsult, Trästadskansliet, SLU, SVEBIO, Eldrimner, Vreta Kluster.
Internationellt – Biogas 2020 (ett program inom Öresund-Kattegatt- Skagerack området), GREAT (en samverkan finansierad av Fonden för ett sammanlänkat Europa för laddinfrastruktur och gastankstationer mellan Oslo och Hamburg), Klimapartnere i Norge, ICLEI Local Governments for Sustainability i Tyskland, FOODBEST och Videncenter for Lantbrug i Danmark.

Styrgrupp

I vår styrgrupp ingår följande personer:

Anna Cregård, Högskolan i Halmstad
Ann-Marie Bartholdsson, Region Halland
Gun Olsson, Hushållningssällskapet
Jan Stålnacke, Energi och Miljö Centrum (EMC Sverige)
Roger Bergström, Stora Enso
Rolf Frid, SiaGlass

Arena Grön Tillväxt genomförs med stöd från EU.

Förverkliga din gröna innovation!

Kontakta oss eller träffa oss under våra events.