INNOVATIONSUPPHANDLING

Innovationsupphandling – Möjlighet att påverka med upphandling
Falkenbergs Strandbad, 18 okt 2016

 Tisdagen den 18 okt möttes ett 50-tal upphandlare ifrån halländska kommuner för att diskutera hur upphandling kan göras med innovativ – både för att upphandla innovationer och för att bli innovativ i själva upphandlingen.

Madelene Winbo, Upphandlingschef Region Halland, inledningstalade:

-Upphandling har förändrats så ofantligt mycket sedan 1994 när jag startade med detta. Numera har vi större möjlighet att påverka. Jag ser på mig själv som en “kreativ administratör”. En administrativ konstnär som kan få beställaren att ta ytterligare steg. Att nå ännu längre, berättade Madelene Winbo.

Upphandling kan vara ett sätt att få verksamhetsutveckling. -Vi behöver tänka  – “Kan vi göra på ett annat sätt?” Organisationen kan få en annan utveckling än man kunde föreställa sig. Innovation kan vara en lösning för att uppnå våra verksamhetsmål. Hållbar upphandling – miljö och sociala hänsyn. Här kan vi hitta mål och hänsyn, menade Madelene.

Hur kan vi bli mer “innovationsvänliga”?

Framgångsfaktorer där man har mer innovationsvänliga upphandlingar (enligt SKL):  

 • Få utrymme att pröva idéer. (Använd de prioritera de områden som är utpekade i Tillväxtstrategin)
 • Stimulera nytänkande på ett bredare plan.
 • Använd köpkraften tillsammans. (större volymer)
 • Få med oss beställarna.

Läs mer: www.upphandlingsmyndigheten.se skl.se vinnova.se

Vi fick också en presentation kring ett för-kommersiellt projekt kallat IMAILE

IMAILE project Ellinor Wallin, project manager, Halmstad eukonsult.se

 • För-kommersiellet project inom skolan (PCP approach), upphandlar (köper) forskningstjänster
 • Utifrån ett verksamhetsbehov.
 • Skapade en internationell strategi. (Smil(e) 201-2013) internationalisering
 • Visionärer – vill gärna testa.

PPI = Upphandling (köp) av nya lösningar.

BEHOV – ökat behov av individanpassat lärande. 67% har behov åt några håll.

Vi får en bättre produkt till ett lägre pris om vi jobbar ihop. Involvera de som ska använda lösningarna. Dialogen med slutanvändarna tidigt i processen är det viktigaste.

RÅD

 • Det tar mycket tid.
 • Identifiera utmaningen! Inte lösningen.
 • Omöjligt att analysera hela den globala marknaden. EU.
 • Dialog och transparens
 • Nätverka av upphandlande myndigheter


Att lära av varandra – REDOVISNING

Under eftermiddagen arbetade vi i grupper kring ett antal teman: Funktionsupphandling, Fossilfri fordonsflotta, Livsmedel och Cirkulär ekonomi.

Idéer från grupperna redovisas nedan (flera grupper arbetade med samma teman, därav vissa upprepningar):

Funktionsupphandling

Modulerbar konstruktion i samma segment. Samarbete med andra. Finansiering först.
Hur kan vi ställa krav inom cirkulär ekonomi? När man köper in produkter – lätt demonterbara, för att vara förberedda för CE. Styra leverantörerna i denna riktning.

Vad kan vi göra direkt?

Kvalitativt bör-krav. Är det verkligen dyrare?

Det finns märkningar; Cradletocradle-märkning inom cirkulär ekonomi.
Det finns många cirkulära produkter i Holland.

Funktionsupphandling

Kan tillämpas på samtliga verksamhetsområden.

 • Tjänsteupphandlingar
 • Vi själva ska tänka om. Uppdatera den förra uppdateringen. Vi har alltid gjort så… Det påverkar verksamheten om vi går över till funktionsupphandling. Ett nytt arbetssätt. Inventera vår kompetens.
 • Beställarna bör tänka om.

Vad tar ni med er i er vardag?
Vi ska ifrågasätta. Vi ska inte göra som vi alltid har gjort. Själva bidra – sättet att tillgodose behovet. Man kan ifrågasätta hela verksamheten. Se över sina behov. Vad är det ni behöver? Beskriva behovet. Skriva att vi vill ha funktionen inte specificera.

– Vår roll som upphandlare. Sättet att hantera.

 • Grogrund till innovationer – överlåter tänket åt innovatörer.

Det är svårare när det gäller patientsäkerhet. Lätt inom bredband.

Funktionsupphandling –  Äldreboende

Alla kan ha nyttan av funktionsupphandling. Personal, man kan få rätt person på rätt plats.

Slutanvändaren i fokus och personalen. Nytänk i referensgrupp. Låt dem släppa taget. Individbaserat behov på ett äldreboende. Alla har inte samma önskemål.

Vitesproblematiken, öppna upp för alternativa lösningar. Vad gör vi om leverantören inte sköter sig? Incitamentsklausuler –  enkäter. Höra sig för med personal och boende. De kunde få tjäna mer om de får högt betyg. Vilken modig organisation vill testa detta?

 • Samtliga berörda verksamheter samverkar.
 • Bort med stuprör. Vi är en och samma person, inte olika myndigheter.

Se nyttan med en funktionsupphandling.

Upphandlare kommer ofta in för sent. I en funktionsupphandling kan alla parter komma till tals.

Skallkrav är enklare. Viktigt att upphandlarna är med tidigare i processen. Ni kan hitta andra lösningar. Kompetensen behövs ifrån början. Ökat samebete inom organisationen mellan beställaren och upphandlaren.

För få kommuner utdömer vite. Incitamentsmodellen är bättre.

Funktionsupphandling

 • Skadedjur – beskriver vad man vill ha utfört. Om en skadedjursleverantör lämnar lite skadedjur så att de får komma tillbaka. Bättre då att skriva att det ska bli skadedjursfritt. Upphandla ett “skadedjursfritt-hus”.
 • Kräver extremt bra kompetens. Aktiva kunniga beställare. Beställare, beställare, beställare.
 • Man kan uppnå bättre kundnöjdhet, miljö, sociala krav osv.
 • Dialogen med leverantören. Känn marknaden.
 • Hitta rätt referensgrupp
 • Få med oss beställaren, att upphandla på detta sätt.
 • Starta med lite enklare projekt- direktupphandla. För att komma igång.
 • Lära av misstagen. Analysera vad som gick fel.

Kan vi starta ett nätverks-projekt att ta tag i dessa frågor.

Ifrågasätt och driv på beställarna!

Livsmedel
1) Tipsa små producenter om att få till ett artikelnummer på Martin&Servera, Menigo eller andra stora grossister. Då kan de köpas in av en kommun.

2) Tipsa om att de kan slå sig samman och samarbeta kring en upphandling.

3) Få till en utbildning kring upphandling för alla livsmedelsproducenter i Halland.

Ta hävstång i Nyhetsbrev – Senaste behoven. Kommunikation. Region Halland kan vara en sådan aktör.

Vår marknadsanalys behöver bli bättre.

Cirkulär ekonomi

Textilier – man kunde ställa krav kring textilier

Livsmedel – Vi borde göra biogas av matavfall.

Möbler, begagnade möbler, återanvända, återvinna, returnera till leverantören.

Kopieringspapper – Pappersåtervinning till massabruken.

Begagnade möbelavtal i Halmstad. Allt ska ha krav att materialseparera.


Kom och hämta hos mig – finns i Halmstad.

TAGE i Göteborg – kontorsmöbler som cirkuleras inom GBG Stad.

Utmaningar: Kommunikation, attitydförändring, nytt sätt att tänka. Sprida kunskapen externt. Offentliga aktörer kan gå i bräschen.

Vinster:

-Minskad miljöbelastning

-Sparar pengar i längden

-Tar bort slit och släng-tänk

Förslag tillvägagångssätt:

 • Marknadsundersökningar, referensgrupp, leverantörer i tidig dialog, RFI, strukturera frågan.
 • Utbilda referensgruppen – utbilda dessa i cirkulär ekonomi. De har makten. Var marknadsför ni detta? Få vill lägga ned det engagemanget i upphandlingen som krävs.
 • Det behövs kompetens in i arbetsgrupper. Kontinuitet. Kungsbacka har en miljöexpert som de kan konsultera. Miljöstyrningsrådet. Egen kompetens på avdelningen.

Fossilfri fordonsflotta

Behövs: i alla kommunens verksamheter.

Utmaning: Leveranskapaciteten – det finns för få aktörer
Lösning: 1) 
Mäklar-tjänst; ITbaserad tjänst, portal där vi lägger ut vilka behov vi har, där alla fossilfria fordon finns. Vi vill ha en bil. Funktionsupphandling. 2) Använda dynamiskt inköpssystem. 

Fossilfri fordonsflotta

Minska antalet totala transporter – det finns ett litet utbud av fordon. Varutransporter borde samordnas för hela länet. Samåka. Elcykel. Åka tåg. Många resor i tjänsten.

Incitament: Om du samåker så är det gratis. Ha framförhållning. Personliga transporter.
Utnyttja IT- SKYPE, läkarbesök, möten.

Nya drivmedel – vind eller regn. Fordon som går på detta. Linbanor mellan orterna.

Bilpoolbilar –  utnyttja de som finns även privat. “Dejtingprogram”. Väga in priset som man betalar som privatperson om man vill låna efter arbetstid.

Fossilfria fordon som hämtar allt avfall i hemmet.

Kulturella motstånd – jobbigt att lära nytt.

Vi saknar ett gemensamt IT-system för att samordna möten. De fungerar inte tillsammans idag.

Styring – bestämma att nu åker vi kollektivt. Politiska beslut behövs.

Miljövinst, personlig hälsa, jobba hemifrån (mindre stress)

Testa detta – FoU, plan för hur man enar länet. Stark internt.

Vi saknar kontakt med näringslivet.

Invänta inte på nationella beslut. Vad kan vara gemensamma områden för upphandling? Samverkan.

Kommun och företag. Mer kommunikation. Vad finns det för företag? Vilka behov har vi?

Hälsoteknikcentrum

Inkubator

Vi vet inte vilka företag finns. Inget forum att berätta vad som finns. Omvärldsbevakning.

Hearings – RFI

Andra kanaler för kommunikation 

Komma i kontakt med marknaden. Bättre att beställarna har en bra omvärldsbevakning.

Rikta informationen åt beställarna.

Skapa en portal för att få in anbud från företag.

Ta hävstång i Nyhetsbrev – Senaste behoven. Kommunikation. Region Halland kan vara en sådan aktör.

Vår marknadsanalys behöver bli bättre.

 /Carina Sundqvist

innovation-upphandling-20161018 innovationsupphandling-redovising-1 innovationsupphandling-imaile innovationsupphandling-redovisning innovationsupphandling-innovation innovationsupphandling-program

DIALOGPROCESSMÖTE PÅ ÄSTAD VINGÅRD

DIALOGPROCESSMÖTE PÅ ÄSTAD VINGÅRD

Stort tack för ert engagemang den 13 oktober när vi sågs på Ästad Vingård!

Vi var ett 50-tal intresserade aktörer som samlades för att arbeta vidare med underlag för ett nytt livsmedelsprogram i Halland och tog med oss “hemuppgifter” för att skapa konkreta handlingar.

Det är alltså fullt upp på arbetet. Målbilderna fortsätter nu inom fyra tematiska inriktningar: “Samverkan – Mötesplatser i nya och i etablerade former, Logistik och distribution – Från produktion till kund, Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantör, Kompetens – Utveckling och försörjning. De fyra inriktningarna härrör från visionsarbetet som pågick vid de första mötet och de har delats upp för att tydliggöra olika viktiga delar som behöver beaktas.

Frågor som arbetades kring var till exempel: Vilka utmaningar finns inom distribution? Vilka nya mötesplatser behöver vi? Vilken kompetens saknar vi? och Hur kan upphandlingsprocessen utvecklas och förenklas?

Syftet med arbetet är att på ett vinnande sätt forma ett nytt livsmedelsprogram för Halland som är till nytta för så många som möjligt.

En utförlig dokumentation från dagen sänds ut via nyhetsbrevet.

Rundvandring
Vi fick även en intressant guidad rundvisning av anläggningen och vingården av VD Daniel Carlsson.
Se videon från studiebesöket: STUDIEBESÖK PÅ ÄSTAD VINGÅRD


Dialogen fortsätter

Nästa träff är den 17 november.
Välkommen att bidra med dina synpunkter och idéer då!

 

astad-9  astad-vingard-7astad-vingard-8 astad-vingard-6astad-vingard-10 astad-vingard-7astad-vingard-5  astad-vingard-daniel astad-vingard-1 astad-vingard-3astad-vingard-2 astad-vingard-11

TRENDER OCH FRAMTID – Livsmedelssektorn (25/10)

Vi bjuder in dig som är livsmedelsföretagare/livsmedelsmedarbetare i Halland till en heldag med trendspaning och goda exempel. Träffa företagare som lyckats och hör deras berättelser.

Förädlare, restaurang, butik, stor, liten eller bara intresserad spelar ingen roll – Alla är välkomna.

FÖRELÄSARE
• ”Vilken mat finns på framtidens tallrik? Vad och vem
driver förändringar? ” – Ingela Stensson, United
Minds
• “Min resa mot framtiden – lokala råvaror blandat
med nya influenser” – Sara Wennerström, Solhaga
Stenugnsbageri
• ”Varför slänga när man kan förädla? – Min resa från
idé till genomförande” – Cecilia Larsson, Rescued
Fruits
• ”Leverans av matkasse med närproducerade
varor. Är det lokala det nya innovativa? – Tobias
Gustavsson, Family Food
• ”Våra nysvenskar är en marknad. Vilka livsmedel ska
vi satsa på? – Abdulaziz Al Bahnasi, Marias bageri
och konditori
• ”Food Truck – Det nya sättet att äta lokal och
regional mat” – Lunch från Food Express Agency

PRESENTATÖR
Monica Ledel driver Lustgårdens Biodling i Halland
och har under lång tid arbetat för Signerat
Halland.

Anmälan var senast den 15 oktober, men restplatser kan finnas. (Ring Susanne Paulsson 035-46536)

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Anmält uteblivet deltagande debiteras 500:-. I övrigt kostnadsfritt.

Läs hela inbjudan här.

Kontaktperson: Susanne Paulsson, 035-46536

Dagen är en aktivitet inom ramen för arbetet med att bygga en innovationsplattform för gröna näringar i Halland. Eventet genomförs i samarbete med Signerat Halland.

VARMT VÄLKOMMEN!

SKOGSKONFERENS 9/11

Skog är ett tema av stor betydelse för det hållbara samhället och allt fler intressenter gör anspråk på dess värden. Under denna seminariedag diskuterar vi skogen utifrån ett flertal perspektiv och får kunskapsinspel från inspirerande föreläsare.

Den årliga skogsförädlingskonferensen vill, genom inspirationsföreläsningar och dialog mellan deltagarna, belysa skogens potential ifrån perspektiven ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

FÖRELÄSARE
• “Historik, nuläge och konsekvensbeskrivning för skogsbruk i Halland”, Sven Nilsson, Skogsstyrelsen Halland
• “Klimat och skogsmark som kolsänka”, Siegfried Fleischer, professor i limnologi vid Högskolan i Halmstad • “Hållbara sociala och ekonomiska villkor för skogsägande” Lena Ek ordf. i Södra Skogsägarna
• ”Från skog till färdigt hus” – ökat trähusbyggande på höjden i industrialiserad miljö, Anders Carlsson Derome
• “Skogsnäringen ur ett mångfaldsperspektiv”, Arena Grön Tillväxt.

MODERATOR
Dagens moderator är Monika Stridsman med ett förflutet som generaldirektör Skogsstyrelsen, enhetschef på Naturvårdsverket och generalsekreterare för WWF. Monika sitter idag bl.a i styrelsen för Svenska Jägareförbundet.

Plats: Plönninge, Harplinge Datum: 9/11 2016
Tid: 09.00-16.00
Kostnad: Dagen är kostnadsfri, men vi fakturerar en administrativ avgift på 300 kronor exklusive moms om du inte anmäler förhinder eller ordnar en ersättare. Avanmälan görs senast 4:e november via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se Anmäl dig här

INBJUDAN – Skogsinbjudan 9 nov 2016

Välkommen!

Anmälan

VAD ÄR ARENA GRÖN TILLVÄXT? Arena Grön Tillväxt är navet för gröna innovationer och hållbara företagsidéer i Halland. Genom oss får du tillgång till nya nischmarknader, testmiljöer, rätt kompetens och nätverk under utvecklingen av din idé. Kontakta oss så berättar vi mer! www.arenagrontillvaxt.se, Facebook: arenagrontillvaxt, Twitter: @ArenaG_Tillvaxt, YouTube: ArenaGrönTillväxt

GRÖN AFFÄRSIDÉ!? – Träffa oss i Varberg! (18/10)

rural-road-1024x784


GRÖN AFFÄRSIDÉ!? – Träffa oss i Varberg!

Har du en idé eller en innovation som du vill förverkliga? Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en idé inom Livsmedel, Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!

Datum: 18/10
Tid: 13.00-16.00
Plats: Sal E116 på Campus Varberg

Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD, FORSKNING, NISCHMARKNADER OCH TESTMILJÖER.

www.arenagrontillvaxt.se

Följ oss på Facebook,Twitter och YouTube!

GRÖN AFFÄRSIDÉ?! – Träffa oss i Halmstad! (5/10)

scandinav_purb

GRÖN AFFÄRSIDÉ?! – Träffa oss!

Har du en affärsidé eller innovation som du skulle vilja förverkliga? Arena Grön Tillväxt bjuder in till Öppet Hus för dig som vill genomföra en idé inom Livsmedel, Skog/Trä och Bioenergi – Framtidens framgångsbranscher!

Datum: 5/10

Tid: 14.00 -17.00

Plats: N-huset, vån 3, Högskolan i Halmstad

Vi ger dig tillgång till: NÄTVERK, INNOVATIONSSTÖD, FORSKNING, NISCHMARKNADER OCH TESTMILJÖER.

Öppet hus!

www.arenagrontillvaxt.se

Följ oss på Facebook,Twitter och YouTube!

DIALOGMÖTE – ÄSTAD VINGÅRD (13/10)

vin

DIALOGMÖTE 1, 13 OKTOBER 2016 – ÄSTAD VINGÅRD

Nu tar vi nästa steg i arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Vi hälsar såväl dig som deltog på uppstartsmötet (31/8) som nya deltagare välkomna.

Den 13 oktober möts vi på Ästad Vingård där vi, förutom dialogarbetet, också får en presentation av vingårdens spännande verksamhet inklusive en rundvandring i såväl produktionslokaler som vinfält med VD Daniel Carlsson.

Efter alla goda idéer och kreativa samtal som fördes den 31/8 känns det nu inspirerande att fortsätta med nästa steg i arbetet. På uppstartsmötet identifierade vi målbilder som vi vill styra mot. Vi lyfte också fram konkreta insatsområden som vi behöver arbeta med för att nå målbilden. Nedan finner du målbilderna som de ser ut nu. Vi tar även med oss de idéer och förslag som kom fram under den Stora Matträffen i Falkenberg (11/9) in i programarbetet.
Nu återstår att skärskåda, komplettera och utveckla idéerna vidare och sedan fatta beslut om vilka insatsområden vi ska välja. Här är alla era synpunkter viktiga för att komma vidare mot konkreta insatser.

INBJUDAN PDF: Inbjudan- Dialogmöte Livsmedelsprogrammet 13 okt Ästad vingård
ANMÄLAN: Regionhalland – Livsmedelsprogram – Anmälan
SAMMANFATTNING: Målbildspresentation – Nytt Livsmedelsprogram, sammanställt av Helena Kurki

Sista anmälningsdag: 10 oktober och då sänds även en bekräftelse ut. Om du
inte har fått bekräftelse, kontakta utbildningsocheventservice@regionhalland.se
Deltagandet är kostnadsfritt. Avanmälan eller information om överlåtelse av plats
görs så fort som möjligt via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Hitta hit: Samling och fika i ”Vinhuset – Stora Stenhuset”, receptionen.
Postadress dit för GPS är Ästad 10. Karta: http://astadvingard.se/info/kontakt/
För frågor om anmälan: Helena Nilsson, helena.nilsson@regionhalland.se
035-17 98 32.

Du är varmt välkommen att när som helst under dialogen höra av dig med idéer, tankar och reflektioner.

För frågor och mer information kontakta: Hans Bergsten, hans.bergsten@regionhalland.se, 035 – 17 98 03 Kristin Ovik, kristin.ovik@lansstyrelsen.se , 010 – 224 33 26

Dagens webinar har blivit flyttat till nästa vecka

DAGENS WEBINAR HAR BLIVIT FLYTTAT TILL NÄSTA VECKA TORSDAG 6 OKTOBER, 12:30-13:00

Detta är en uppdatering för er som är intresserade av vårt webinar “Lunch-Webinar: Industriell Dynamik

VAD BETYDER DETTA FÖR DIG SOM REDAN ÄR ANMÄLD?

 • Är du redan anmäld kommer du att få ett mejl med information om att webinariet är flyttat –
 • Du kommer inte behöva anmäla dig igen – din plats är reserverad
 • Om du inte kan vara med på den nya tiden kommer du kunna se inspelningen på Arena Grön Tillväxt hemsida

Kontakta oss på Arena Grön Tillväxt om du har några frågor 0736-851010.

PLÖNNINGE – CENTRUM FÖR GRÖNT TILLVÄXT

Ledningen för Region Halland har sagt ja till ett treårigt projekt för att ge nytt liv åt före detta naturbruksgymnasiet Plönninge i Halmstads kommun.

Lyssna på SR-inslaget om Plönninge som testmiljö för innovation och grön tillväxt; HÄR

“Tanken är att vara både visningsplats och prototyp-verkstäder för att ta fram produkter som är affärsmässiga och hållbara”, säger Göran Jönsson, Region Halland

WORKSHOP – TECHNICAL VISITS

Vad krävs för att komma igång med Technical visits/studiebesök?
 
EMC bjuder in till två workshops, 18 oktober och 23 november, där ni lär er mer om kunskapsturism, samverkan, upplevelsedesign och konceptualisering liksom ger er verktyg för att arbeta med utgångspunkt i er målgrupp och identifiera uniciteten i er verksamhet. I arbetet utgår ni från er egen verksamhet och får med material hem för att arbeta vidare med.
 
WORKSHOP 1
Det första workshoptillfället kommer handla om kunskapsturism, usp:ar och samverkan.
DATUM: 18 oktober
TID: 9–12
PLATS: Varberg
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
WORKSHOP2
Vid det andra workshoptillfället fokuserar vi på upplevelsedesign och konceptualisering.
DATUM: 23 november
TID: 13–16
PLATS: Halmstad
KOSTNAD: Kostnadsfritt för alla
 
ANMÄLAN: anmalan@emcsverige.se minst tre arbetsdagar innan
 
FRÅGOR: helena.bjorkman@emcsverige.se
 
inbjudan-technical-visits-18okt-23nov
 
BAKGRUND
Projektet Arena Grön Tillväxt undersöker förutsättningarna för Technical visits för att kunna stötta företag som vill visa upp sig för en professionell målgrupp. Organisationer utanför Halland som anordnar Technical visits signalerar att efterfrågan är större än utbudet. Halland har därför stor potential att utveckla denna typ av besöksnäring. Mer än tio företag i Halland erbjuder redan idag Technical visits men vi tror att detta antal med fördel kan utökas.

Hösten 2016 tittar vi närmre på potentialen i att arbeta med Technical visits för att visa upp den egna verksamhetens framgångar, satsningar och unicitet.

img_2232

Sida 10 av 12« Första...89101112