Nytt livsmedelsprogram i Halland

FullSizeRender 2

Dag Hultefors, Region Halland, Rolf Frid, Signerat Halland och Lena Sommestad, Länsstyrelsen i ett av de många handslag som genomfördes under torsdagens (26/1 2017) livsmedelsmöte på Wapnö Slott. Ett 60-tal representanter fanns på plats. (foto: Charlotte Andersson, LRF)

– Det har varit en fantastisk uppslutning! En blandning av enskilda företag, företagsnätverk såsom “Signerat Halland” och “Kulinarisk resa genom Halland”, organisationer såsom LRF, Hushållningssällskapet, Sveriges Djurbönder, Ekoodlarna, Halmstad högskola samt representanter från de offentliga köken i kommuner och regionen, säger Hans Bergsten, näringslivsutvecklare Region Halland.

I juni 2016 startade arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Sedan dess har fyra gemensamma mål tagits fram och alla inblandade har delats in i grupper som ska fortsätta driva arbetet framåt.

Programmet är en öppen och pågående kreativ process och inför nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. De är:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetensförsörjning

Sammanfattning grupperna (Livsmedelsprogrammet) (PDF)

 

Nationell livsmedelsstrategi

Regeringen har den 16 januari 2017 enats kring en nationell livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Samtidigt tar vi i Halland arbetat med att ta fram ett nytt handlingsprogram för livsmedel i vår region. Målen för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang samt måltidsupplevelser. Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen, men ska innefatta alla livsmedelskedjans delar. Parallellt med den nationella strategin tar flera regioner och län fram regionala livsmedelsstrategier och program. Ett gemensamt uppstartsmöte hölls den 31 augusti. Region Halland ser detta som en del i vårt regionala utvecklingsarbete där livsmedel ingår i styrkeområdet grön tillväxt i ”Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020”.

Länsstyrelsen vill använda sig av den statliga strategin som ett verktyg i genomförandet av politiken för areella näringar, landsbygd och livsmedel i länet.

Dialogmöten

Genom en bred uppslutning av aktörer arbetar vi med att tillsammans utforma ett program som skapar bästa möjliga förutsättningar till framgång för företag och andra livsmedelsengagerade parter i Halland. Längs resan har vi haft möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och fått inspiration av branschkollegor. Många har tagit chansen att under dialogen berätta om just deras behov, för att handlingsprogrammet ska bli ett viktigt verktyg i respektive verksamhet.

Dialogen har bestått av fyra träffar och den inleddes den 31 augusti (se övriga datum nedan).

26 januari 2017, Uppsamling och handslag (genomfört)
Vi enas om ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. (Wapnö Gård)

17 november 2016, Dialogmöte 2 (genomfört)
Fortsatt arbete med teman och utökad dialog. (Skottholms slott)

13 oktober 2016, Dialogmöte 1 (genomfört)
Vi fördjupade oss i de teman som identifierats under uppstarten.
(Ästad Vingård)

31 augusti 2016, Uppstart (genomfört)
Dagen inleddes med inspiration och inspel från några
framgångsrika företag och vi arbetade sedan vidare med
målbild och arbetsteman. (Strandbaden Falkenberg)

Målbildspresentation – Nytt livsmedelsprogram sammanställt av Helena Kurki

Ny studie om den halländska livsmedelskedjan – läs mer här

Omvärldsspaning – Livsmedel Halland

Inbjudan – Nytt handlingsprogram för livsmedel

Behov av insatser – Sammanställning från 13 okt

 


Magnus Magnusson, odlare, Magnus Magnusson Potatis AB,
intervjuas apropå nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med Lisa Larsson, internservicechef Laholms Kommun,
kring ett nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med Christer Hansson, Fiskexporten, om att utveckla
företag med anledning av ett nytt livsmedelsprogram i Halland.


Intervju med tre aktörer om förväntningarna inför arbetet med ett
nytt halländskt livsmedelsprogram.

Kontaktpersoner

Hans Bergsten, Region Halland Hans.Bergsten@regionhalland.se
Kristin Ovik, Länsstyrelsen Halland, Kristin.Ovik@lansstyrelsen.se

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

IMG_3427

HANDSLAG, 26 JANUARI – WAPNÖ SLOTT

Under torsdagen (26/1 2017) avslutades den första delen av arbetet med en träff på Wapnö Slott, där ett 60-tal representanter fanns på plats.

– Det har varit en fantastisk uppslutning. Det är en blandning av enskilda företag, företagsnätverk såsom “Signerat Halland” och “Kulinarisk resa genom Halland”, organisationer såsom LRF, Hushållningssällskapet och Halmstad högskola samt representanter från de offentliga köken i kommuner och regionen, säger Hans Bergsten, näringslivsutvecklare Region Halland.

I juni 2016 startade arbetet med ett handlingsprogram för livsmedel i Halland. Sedan dess har fyra gemensamma mål tagits fram och alla inblandade har delats in i grupper som ska fortsätta driva arbetet framåt.

Programmet är en öppen och pågående kreativ process och inför nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. De är:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetensförsörjning

Handslag på Wapnö (26/1 2017)

skottorps-slott-foto-maria-norshammar

DIALOGMÖTE 2, 17 NOVEMBER – SKOTTORPS SLOTT

Stort tack till alla er som deltog i diskussionerna på Skottorps Slott.

Under dagen utvecklade vi de fyra insatsområdena med strategisk inriktning och konkreta insatser. Vi fick också en sammanfattning om vad som är på gång i Halland och som anknyter till: – Från vara eller tjänst till konsument – Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former – Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer – Kompetens.

Förutom dialogarbetet bjöd dagen en presentation av slottet och mejerisatsningen med Ingmarie Müller-Uri. Vi fick även värdefull kunskap om att bygga varumärke av Pelle Körberg, varumärkesexpert från Varberg.

Vi ses igen i januari 2017.

Livsmedel – Grupp 1 och 2 sammanfattning 13 okt (PDF)
Livsmedel – Grupp 3 och 4 sammanfattning 13 okt (PDF)

Behov av insatser – Sammanställning från 13 okt (PDF)

livsmedel-skottorp-17-nov livsmedel-skottorp-17-nov-1 livsmedel-skottorp-17-nov-2 livsmedel-skottorp-17-nov-3 alle-foto-maria-norshammar

———————————————————————-

astad-vingard-1

DIALOGMÖTE 1, 13 OKTOBER – ÄSTAD VINGÅRD

Stort tack för ert engagemang den 13 oktober när vi sågs på Ästad Vingård!

Vi var ett 50-tal intresserade aktörer som samlades för att arbeta vidare med underlag för ett nytt livsmedelsprogram i Halland och tog med oss “hemuppgifter” för att skapa konkreta handlingar.

Det är alltså fullt upp på arbetet. Målbilderna fortsätter nu inom fyra tematiska inriktningar: “Samverkan – Mötesplatser i nya och i etablerade former, Logistik och distribution – Från produktion till kund, Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantör, Kompetens – Utveckling och försörjning. De fyra inriktningarna härrör från visionsarbetet som pågick vid de första mötet och de har delats upp för att tydliggöra olika viktiga delar som behöver beaktas.

Frågor som arbetades kring var till exempel: Vilka utmaningar finns inom distribution? Vilka nya mötesplatser behöver vi? Vilken kompetens saknar vi? och Hur kan upphandlingsprocessen utvecklas och förenklas?

Syftet med arbetet är att på ett vinnande sätt forma ett nytt livsmedelsprogram för Halland som är till nytta för så många som möjligt.

En utförlig dokumentation från dagen sänds ut via nyhetsbrevet.

Rundvandring
Vi fick även en intressant guidad rundvisning av anläggningen och vingården av VD Daniel Carlsson.
Se videon från studiebesöket: STUDIEBESÖK PÅ ÄSTAD VINGÅRD

Dialogen fortsätter

Nästa träff är den 17 november.
Välkommen att bidra med dina synpunkter och idéer då!

 

astad-9  astad-vingard-7astad-vingard-8 astad-vingard-6astad-vingard-10 astad-vingard-7astad-vingard-5  astad-vingard-daniel  astad-vingard-3astad-vingard-2 astad-vingard-11 vin

INBJUDAN PDF: Inbjudan- Dialogmöte Livsmedelsprogrammet 13 okt Ästad vingård
SAMMANFATTNING: Målbildspresentation – Nytt Livsmedelsprogram, sammanställd av Helena Kurki

—————————————————————–

DSC_7302

UPPSTARTSMÖTE – 31 AUGUSTI, 2016

Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 60-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram i Halland.

SAMMANFATTNING: Målbildspresentation nytt livsmedelsprogram sammanställt av Helena Kurki (PDF)

TACK FÖR DITT ENGAGEMANG! Vi arrangörer vill inleda med att rikta ett hjärtligt tack till alla som deltog den 31:a under uppstarten av dialogprocessen kring livsmedelsprogrammet! Det fanns verkligen gott om idéer, synpunkter och förslag kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Och till dig som inte kunde vara med just detta datum; Vi fortsätter dialogen den 13 oktober och den 17 november. Välkommen igen då.

Här följer ett referat av dagen:

Processledaren Helena Kurki hälsade alla välkomna och strax fick vi se en film där tre aktörer besvarar frågan: –Vad förväntar du dig av ett nytt halländskt livsmedelsprogram?

Därefter tog vår landshövding Lena Sommestad vid och berättade att det pågår förhandlingar mellan regeringen och oppositionen kring en nationell livsmedelsstrategi. Parterna vill uppnå enighet så att strategin överlever över flera mandatperioder. Det är osäkert när förhandlingarna är klara.

– Vi i Halland formar parallellt vårt eget program och vi kommer t ex. att fortsätta att jobba vidare för mer ekologisk produktion.

Dag Hultefors, Tillväxtutskottet Regional Utveckling, tog vid och talade om vikten av att samverka brett för att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Halland verkar för grön tillväxt, attraktivitet och inkludering och har bred enighet kring detta över hela Halland. Detta ger en bra grund att stå på för att kunna göra rätt prioriteringar, menade Hultefors. Angående samarbetet kring ett nytt livsmedelsprogram tyckte han att det är bra att ha en gemensam målbild för att skapa en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och som stärker våra halländska livsmedel på alla sätt.

– Maten ligger nära oss människor. Vad vi äter påverkar vår hälsa med det påverkar också vårt landskap. Vi är beroende av livsmedelsproduktion för att hålla markerna öppna.

Hultefors berättade vidare om att livsmedelssektorn ofta är en bra arena att få sitt första jobb (den och upplevelsenäringen). För att verka för ökad inkludering av t ex. unga och nyanlända så kan vi förenkla det insteget, menade Hultefors.

Därefter följde paneldebatter med en rad aktörer varav vi delger ett axplock:

– Blanda ekobönder med “vanliga” bönder under möten, menade Gun Ragnarsson, Sveriges Ekoodlare/Ekologiska lantbrukare. Om de som odlar på två olika sätt möts finns chans att allt det goda som ekobönderna står för sprids till de som odlar på ett konventionellt sätt, menade Gun.

– Vi behöver träffas mer och samverka kring mat,
menade Lovisa Jakobsson, Falkenbergs Skafferi och hälsade alla varmt välkomna till Den stora Matträffen 11 september i Falkenberg.

– Att samverka i kluster fungerar bra,
menade Roger Bengtsson, Långås potatis, och berättade om samarbetet mellan ett 60-tal producenter inom Signerat Halland.

Eftermiddagen ägnades åt en idéworkshop och diskussioner kring vad som ska till för att skapa ett bra livsmedelsprogram i Halland som alla har nyttan av. Mer om resultatet av denna del kommer senare.

20160831_093054
20160831_090909
20160831_142314
DSC_7245
DSC_7273
DSC_7295
DSC_7236
DSC_7280
DSC_7285
20160831_091222