Behandling av personuppgifter

Denna webbplats bedrivs av Region Halland. Region Halland värnar om att skydda din
personliga integritet. Detta integritetsmeddelande förklarar hur Region Halland samlar in och
hanterar dina personuppgifter när du besöker denna webbplats, varför vi gör detta och hur
du kan utöva dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Region Halland är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de
personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet. Ansvarig nämnd för
denna webbplats är Regionstyrelsen, Box 517, 301 80 Halmstad med org.nr. 232100-0115.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet
är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer,
mailadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas
i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter;
exempelvis ip-nummer.

Vad är en behandling?

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende
av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering,
organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker denna webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare,
som exempelvis ip-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att
sammanställa statistik över hur många användare som besöker webbplatsen. Den rättsliga
grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att veta hur webbplatsen används.
För att tillgodose säkerheten på webbplatsen samlar vi in webbloggar som innehåller
nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller
förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av tjänster samt för att
upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för
denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av webbplatsen.
Webbplatsen använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som
beskrivs i detta integritetsmeddelande. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för
vilka syften i webbplatsens information Om Cookies.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på
gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när
uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Halland.
Du kan läsa mer om vilka lagringstider som gäller för behandlingen av dina personuppgifter i
Region Hallands dokumenthanteringsplaner.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Halland ska kunna bedriva regionens
verksamhet delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade
personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden
sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Halland har
samlat in informationen.
Region Halland delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som
är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt
personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Halland ska kunna uppfylla regionens
uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom
EU/EES. Ibland kan Region Halland dock vara tvungna att överföra dina personuppgifter till
ett land utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med en leverantör
som är etablerad eller lagrar personuppgifterna i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket
land dina personuppgifter behandlas vidtar Region Halland alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.
I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom
ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå
eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga
skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser. Om du vill
få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts
tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland värnar om din integritet. Region Halland arbetar därför ständigt med att vidta
alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda
dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.
Offentlighetsprincipen
Region Halland omfattas av offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att
meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Region Halland är
skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, såvida inte uppgifterna
omfattas av sekretess. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan
även innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av Region Halland, har du
flertalet rättigheter avseende dina personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka val och
möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Hallands
behandling av dina personuppgifter.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka
personuppgifter Region Halland behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett
registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes.
Rätt till rättelse
Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv
kan du begära rättelse.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli
bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få
dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla
uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet offentlighets- och sekretesslagen.
Rätt till begränsning
I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du
exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Halland behandlar är korrekta kan du
begära en begränsad behandling under den tid Region Halland behöver för att kontrollera
huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda
dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region
Halland en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är
att Region Halland behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla
ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett användbart format.
Rätt till invändning
I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet
föreligger får Region Halland endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det
finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när
som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Hallands behandling av dina personuppgifter kan du inge ett
klagomål till Region Halland eller till Datainspektionen.
Hur utövar du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta Region
Hallands dataskyddsombud. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet
ber vi dig kontakta Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på
www.datainspektionen.se. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.
Ändringar i detta integritetsmeddelande
Region Halland gör löpande ändringar i detta integritetsmeddelande. En ny version blir
gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Dataskyddsombud

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor
kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina
rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Tfn: 035-13 10 00
E-post: dataskydd@regionhalland.se

Mer information om Region Hallands behandling av personuppgifter
Om du vill veta mer om hur Region Halland behandlar personuppgifter, även i andra
sammanhang än denna webbplats, besök gärna
http://regionhalland.se/om-region-halland/organisation/dataskydd/

Uppdaterad 2019-01-25