INNOVATIONSSTÖD

Regionala

 

Energi- och miljöCentrum (EMC)
EMC, Energi- och Miljö Centrum, är ett företagsnätverk som jobbar för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer.

Hushållningssällskapet Halland
Hushållningssällskapet Halland är en fristående, medlemsbaserad forsknings- och utvecklingsorganisation som bedriver rådgivning mot landsbygdsföretagare med mera.

Högskolan i Halmstad
Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätets verksamhet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

HIGH FIVE
High Five är en inkubator inom Halmstad Högskola som erbjuder kvalificerad affärsutveckling i en skön miljö där erfarna entreprenörer coachar våra företag utifrån varje unikt case.

ALMI
Almi erbjuder dig som är företagare hjälp med finansiering genom olika typer av lån, till exempel tillväxtlån, innovationslån, microlån, företagslån och exportlån. Titta gärna på ALMIs webinar.

CONNECT
Connect är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser såsom till exempel kompetens och kapital. Titta gärna på CONNECTs webinar.

IUC Halland
IUC Hallands uppgift är att är att stödja utvecklingen av Hallands industriföretag. Genom samverkan kan IUC erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden.

Länsstyrelsen Halland
Har du en idé som får samhället att gå mot en mer koldioxidsnål ekonomi? Ansök då om finansiering från Klimatklivet. Ansökan hittar du här. Läs mer om Länsstyrelsens arbete här.

Potential VBG
Potential VBG är en inkubator som syftar till att stötta nyföretagande som skapar värde för Varbergs näringsliv, och som bidrar till att realisera visionen om ”Västkustens kreativa mittpunkt”.

Region Halland
Region Halland är vår regions utvecklingsorganisation med uppdrag att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera.

Nationella

Business Sweden
Business Sweden (tidigare Exportrådet) underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige.

EFS – Europeiska socialfonden
Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Energimyndigheten
Energimyndigheten erbjuder två typer av finansiering till företag inom energiområdet, dels för utveckling av teknik, dels för tillväxt till exempel affärsutvecklingsstödet. Myndigheten har även en bred teknisk kompetens och marknadskännedom.

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Exportkreditnämnden (EKN)
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra exportföretag mot risken att inte få betalt.

Formas
Forskningsrådet Formas har regeringens uppdrag att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Industrifonden
Industrifonden investerar i tillväxtföretag inom sektorerna technology och life science med global skalbarhet och potential att leda förnyelse både i och utanför Sverige.

Jordbruksverket
Via Jordbruksverket kan du få inspiration och information om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet samt kunskap och forskning om landsbygderna. Du kan även söka investeringsstöd, jordbruksstöd och jordbruksverkets gödselgasstöd som riktar sig till dig som driver en biogasanläggning och rötar gödsel.

Kommerskollegium
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU, och fungerar också som ombudsman och SOLVIT-center för företag som stöter på handelshinder i sina utlandsaffärer.

Naturvårdsverket – LIFE
LIFE är EUs finansiella instrument för miljö och klimat. Naturvårdsverket har ansvaret för ansökningar i Sverige. Klimatklivet är en satsning som Naturvårdsverket driver för dig med en affärsidé som gör samhället koldioxidsnålt.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget – NEFCO
NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i områden som Norden har intresse av. För svenska miljöteknikföretag är fonderna Investeringfonden och Nordiska projektexportfonden (Nopef) mest relevanta.

Patent- och registeringsverket (PRV)
PRV ansvarar för frågor om immaterialrätt som patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Svensk exportkredit (SEK)
SEK erbjuder lån till exportföretag och exportföretagens utländska kunder. Här får du mer information om respektive finaniseringsform Exportkrediter Projektfinansiering Kontraktgarantier Fakturabelåning.

Svensk Form
Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt.

Svensk industridesign- SVID
SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi arbetar i gränslandet mellan företag, offentlig verksamhet och forskning där vi kan koppla ihop aktörer, sprida kunskap och stärka möjligheterna till utveckling.

Swedish Cleantech
Swedish Cleantech erbjuder en finansierings- och rådgivningsguide där du hittar privata och offentliga aktörers tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag.

Swedpartnership
Swedpartnership är en del av Swedfund som erbjuder finansiellt stöd till svenska företag som vill etablera sig på nya marknader. Swedfund ägs av Näringsdepartementet. Swedpartnerships kriterier.

Tillväxtverket
Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter. Här hittar du pågående ansökningsomgångar och regionala stukturfondsprogram.

Tullverket
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor in och ut ur Sverige, bidrar till ett säkert samhälle och säkerställer konkurrensneutral handel.

Verksamt.se
Verksamt är en samlingsportal för små- och medelstora företagare från flera myndigheter i samverkan. Där finns information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

VINNOVA
Vinnova erbjuder stöd till dig som vill utveckla en innovation genom innovations- och utvecklingsstöd. Du kan till exempel få planeringsbidrag för att söka inom Horisont2020 eller söka upp till 2 miljoner för bygginnovationer. Här hittar du aktuella utlysningar.