Utveckling av Halländsk bioekonomi

NYHET: GRAFIKEN ÄR UPPDATERAD MED SYSSELSÄTTNING OCH FÖRÄDLINGSVÄRDE

I denna kartläggning av bioekonomins utveckling i Halland 2007-2014 har sysselsättningen och förädlingsvärdet i branscherna livsmedelsnäring (dvs jordbruk, fiskeindustri, livsmedel) och skogsnäring (dvs. skogsbruk, pappers- och massaindustri, träindustri) analyserats.

Det ska noteras att data på förädlingsvärdet bygger bara på aktiebolagen i Halland. En signifikant del av skogs- och livsmedelsnäringarna består av andra bolagsformer.

 

Instruktion:

Tryck på den lilla pil-symbolen i översta högra hörnet. Dra sedan i slidern på x-axeln för att se utvecklingen från 2007-2014.

Tips. Det går att maximera diagrammet med hjälp av pilarna längst ner till höger. Man kan också klicka på någon av bubblorna för tydligare följa utvecklingen av denna marknad.

Analys:

Vi ser en sämre utveckling inom Papper-och massaindustrin samt Träindustrin jämfört med det övriga näringslivet i Halland. Jordbruket och livsmedelsindustrin har ökat sitt förädlingsvärde under perioden, övrig bioekonomi har minskat sitt förädlingsvärde. Sysselsättningsutvecklingen har varit god för Jord- skogs och fiskeindustrin.

”Sysselsättningsökningen inom jord- och skogsbruk samt fiske beror till stor del på förändringar inom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken mellan åren 2010 och 2011 (RAMS, SCB).

Förändringen innebär att personer som är mellan 65 och 74 år och som deklarerar för näringsverksamhet (egna företagare) bearbetas på samma sätt som personer som deklarerar för näringsverksamhet i åldern 15-64 år. Dom klassas alltså som förvärvsarbetande. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den näringsgren som påverkas mest av förändringen”.

Parallellt med denna utveckling ser vi minskade utsläpp av växthusgaser. Se Hallands klimatbidrag här (PDF).