BIOENERGI

Har du en idé inom bioenergi?

Vi stöttar nytänkande projekt som vill utveckla bioenergisektorn. Du kan få hjälp med att hitta testmiljöer, att komma närmare marknaden, med forskarkontakter eller feedback på din affärsidé med mera.


Bioråvara för elproduktion

Energiförsörjningssystemet i Sverige står inför stora förändringar. Det handlar om en gradvis förändring från ett storskaligt system med få aktörer till småskaliga och differentierade system med en mängd producenter av förnybar energi med stort kundfokus. Kan städer till exempel bli självförsörjande genom lokala energisystem? Energiförsörjning med hjälp av förnybara energislag måste ersätta de fossila. Här kan bioenergin spela en betydande roll, särskilt då bioråvara kan bidra med planerbar elproduktion.


Innovation i gröna näringar

Transportsektorn står för en betydande del av Sveriges klimatpåverkande utsläpp, så också i Halland. För att nå uppsatta klimat- och energimål krävs många olika insatser, några av dessa går att utveckla lokalt och regionalt. Det behövs innovativt tänkande och entreprenörskap inom de gröna näringarna för att möta dessa utmaningar. Utmaningen är att utveckla hållbara, innovativa lösningar för produktion och konsumtion som kan skapa tillväxt på landsbygden.


Nya affärsmodeller

Syftet med pilotprojektet “Bioenergi” är att skapa nya affärsmodeller inom produktion och logistik för biobränslen i Halland. För detta behövs en tvärvetenskapligt förhållningssätt där miljövetenskap och innovationsvetenskap möter jordbrukets aktörer i samverkan.


Arbetssätt

Ett antal workshops/Innovation Camps skall genomföras med aktörer från privat och offentlig sektor för att förankra och föra samman kunder och leverantörer. I den första arbetade vi med att hitta nya vägar för företaget Laga Bioenergi. Piloten kommer även arbeta med förstudier för kunskapsspridning.

Välkommen att höra av dig med din idé!

Marie Mattsson, Högskolan i Halmstad
marie.mattsson@hh.se