Obehandlade trähägn utvärderas

Betesskador orsakade av vilda djur i skogsföryngringar är och kommer att vara ett stort problem i svenskt skogsbruk framöver. Genom att testa och utvärdera alternativa metoder av skydd planerar vi att hitta bättre och billigare alternativ än dagens metallnät.

Skador av klövvilt i ungskog är ett stort problem för skogsbruket och någon form av hägn är ofta
en nödvändighet för att skydda föryngringen. I examensarbetet “Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i svenskt skogsbruk” (SLU), beskrivs en metod där vilthägn byggs helt i obehandlat trä och därför inte behöver monteras ner när behovet upphör, hägnet lämnas helt enkelt att förmultna i skogen. Metoden har både för och nackdelar som nu ska testas och utvärderas genom praktiska försök.

Projektet kommer att genomföras genom att prefabricera häng i sektioner, ca 4m långa, som sedan monters till längre häng i skogen. Hägnens kondition, funktion, skador och ev beteskador ska därefter utvärderas och dokumenteras. Genom samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg kommer tre stycken hägn byggas i tre naturreservat i södra Halland under våren 2017. Projektet finansieras via stiftelserna Bertebo och Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

För mer info kontakta:

Olof Stenström
Skogskonsult
Hushållningssällskapet Halland
035-46504
olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se
 www.hushallningssallskapet.se/halland